customer service

고객 서비스

고객 서비스 공지사항
공지 사항

사랑의병원 비급여 세부항목 및 금액

페이지 정보

작성자 사랑의병원 등록일19-06-18 12:56
조회3,357회 댓글0건

본문

의료법에 의거하여,

사랑의병원 비급여 세부항목 및 금액을 고지합니다.비급여 세부항목 및 금액
항목 세부 항목 비급여 코드 변경 가격(원) 비고
약제 헬릭소에이 1mg주 664601510          18,000 
 헬릭소에이 5mg주 664601530          22,000 
 헬릭소에이 10mg주 664601540          23,000 
 헬릭소에이 20mg주 664601520          25,000 
 헬릭소에이 30mg주 664601560          28,000 
 헬릭소에이 50mg주 664601550          31,000 
 헬릭소에이 100mg주 664601570          33,000 
 헬릭소엠 1mg주 664601580          18,000 
 헬릭소엠 5mg주 664601590          22,000 
 헬릭소엠 10mg주 664601600          23,000 
 헬릭소엠 20mg주 664601610          25,000 
 헬릭소엠 30mg주 664601620          28,000 
 헬릭소엠 50mg주 664601630          31,000 
 헬릭소엠 100mg주 664601640          33,000 
 압노바비스쿰 0.02mg A-5 665100010          21,000 
 압노바비스쿰 0.2mg A-4 665100020          25,000 
 압노바비스쿰 2mg A-3 665100040          28,000 
 압노바비스쿰 20mg A-2 665100030          33,000 
 압노바비스쿰 0.02mg M-5 665100090          21,000 
 압노바비스쿰 0.2mg M-4 665100100          25,000 
 압노바비스쿰 2mg M-3 665100120          28,000 
 압노바비스쿰 20mg M-2 665100110          33,000 
 압노바비스쿰 0.02mg F-5 665100050          29,000 
 압노바비스쿰 0.2mg F-4 665100060          32,000 
 압노바비스쿰 2mg F-3 665100080          36,000 
 압노바비스쿰 20mg F-2 665100070          38,000 
 압노바비스쿰 0.02mg Q-5 665100130          29,000 
 압노바비스쿰 0.2mg Q-4 665100140          32,000 
 압노바비스쿰 2mg Q-3 665100160          36,000 
 압노바비스쿰 20mg Q-2 665100150          38,000 
 이스카도엠0.01mg 053100040          22,000 
 이스카도엠0.1mg 053100100          28,000 
 이스카도엠 1mg 053100050          29,000 
 이스카도엠 10mg 053100010          30,000 
 이스카도엠 20mg 053100090          33,000 
 이스카도큐 0.01mg 053100060          34,000 
 이스카도큐 0.1mg 053100080          38,000 
 이스카도큐 1mg 053100070          42,000 
 이스카도큐 10mg 053100020          45,000 
 이스카도큐 20mg 053100030          48,000 
     
항목 세부 항목 비급여 코드 가격(원) 비고
약제 글루타치온(구치온주)1앰플 669905750          25,000 
 닥터라민주100 678900740          40,000 
 닥터라민주250 678900490          60,000 
 대한멸균생리식염수 90mL  645104091            5,000 
 라이넥 681100040          30,000 
 리포아란 687700010          35,000 
 리포토신 670602310          40,000 
 멀티블루 655604320          60,000 
 메리트씨 주 10gm 670600790          10,000 
 바이나민 100mL 645104250          30,000 
 비타모주 670601121          10,000 
 사메주 669907191          40,000 
 셀레나제 100퍼오랄 674800010          75,000 
 셀레나제 티퍼오랄 674800070          20,000 
 셀레나제 티프로주사10ml 674800020          50,000 
 셀레나제 티프로주사20ml 674800060         100,000 
 싸이모신 알파원 645906361         160,000 
 아데노신트리포스페이트디나트륨 662800050          30,000 
 액티비원(마늘주사) 642104750          20,000 
 엘아르기닌 645104343          50,000 
 엘카르주 670400511          10,000 
 염화마그네슘 10% 669905890            5,000 
 위너프페리주 678900996         100,000 
 이뮤코텔 674800041         300,000 
 자닥신 662800040         220,000 
 진코발주  17.5m/5ml 670601940          10,000 
 징크트레이스 주10ml 670605780          40,000 
 킬레이팅 주사 645104280         100,000 
 판비콤프주 645102411            5,000 
 페린젝트주2ml 644913130          70,000 
 포스콜린 669906430          15,000 
 폼스리피드 125 668600490          50,000 
 폼스리피드 250 668600440          50,000 
 피리독신염산염 670603640          10,000 
 하이코민주 2ml 670602631          10,000 
 히시파겐씨주20ml 682100260          20,000 
 헤파린나트륨쥬100IU 10ml 670605471          16,000 
 이뮨셀 배양주사 676600020     4,730,000  
     
     
     
항목 세부 항목 비급여 코드 가격(원) 비고
검사 BMI           10,000 
 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사           20,000 
     
수면료 수면환자관리료(위내시경)           50,000 
 수면환자관리료(대장내시경)           70,000 
 수면환자관리료(위, 대장동시)          120,000 
     
초음파 부위별 초음파           70,000 
  갑상선 / 부 갑상선 초음파           50,000 
 HTX          250,000 
     
     
서류 일반진단서           20,000 
 건강진단서           40,000 
 영문일반진단서           20,000 
 입퇴원확인서             1,000 
 진료확인서             1,000 
 장애인증명서             1,000 
 채용신체검사서           30,000 
 진료기록사본 (1-5매)             1,000 
 진료기록사본 (6매이상)                100 1장당
 진료기록영상(CD)           10,000 
 진료소견서           10,000